I (4)

iehde – eher

Ech woar iehde doh. – Ich war eher da.

iiescht – erst

Et woar iescht hei on dann jehng e bei de Pasdur. – Er war erst hier und ging und dann ging er bei den Pastor.

Ijel, de – der Igel

Jeste hänn ech doch om Jate en Ijel jesehn. Gestern habe ich doch im Garten einen Igel gesehen.

lles – verrückt

Ech könnt illes wäre. – Ich könnte verrückt werden.