Zum neuen Jahr etwas auf Weiwene Platt

Probate Mettel jän dat Corona

Weil mir doch äm Lewwe klewwe,

Sollt me at äß äne hewwe.

Corona wiejed domot jeschokt,

Wenn me ret mot Whisky schockt.

Och jebraute Jejeschdesaft,

Do janz flott en Ännerung schaft.

Bie och Wein on rauhe Menge,

Kann den Virus flott vedränge.

Von de letzt Neujahrschdaachfeije,

Hänn mir dovon jenoch noch leije,

Weil mir jo düschdesch onjekooft.

On ieje dat Vefallsdatum aafjeloof,

Wöllen mir net do dropp vezischde,

Dat Zeusch doch müjelescht ze venischde.

Esch well hei net füer et Saufe werbe,

Awwe och net än Corona stärewe.

Bejer nau hei die Kuer motmischt,

Bönnt sesch noch en Lappe füer et Jesicht,

Der oss dann och dofür net bang,

Datt er Corona fange kann.

Von unserem Heimatfreunde Rudolf Reinhardt (Reinhardt´s Joong)