Jedicht von Gisela Ebert

Jeschrei on de Loft

Bat oss datt für eh Jeschrei do on de Loft?

Datt sein de Hoole Jäns ob änem Kloft.

Bos die sech hähn sortiert,

on de Richtung änvisiert,

oss dat Jeschröttels wirklich gruuß.

Doch ett klappt dann doch zom Schluß.

Als Formation se dann weide flejen,

während sech ob de Äd de Schnieglöckche rejen.

Fröhjahr oss ze sehn on ze hüere,

on och on de Loft ze spüere.

Wenn datt Gras on de Blömche spriese,

kann och de Rähn oos de Laun net vemiese.

© G. Ebert