Neujahrsgrüße

Silvester bei os opp de Jass

Me staunt äm Jahresend do drüwwe,

Bie flott jät doch die Zeit erüwwe.

At widde oss et Jahr vejange,

Me mänt, et hät üjescht änjefange.

Kaum datt mir dat Ahle veabschied hänn,

Dann kuckt os at dat Neue än.

On, bie et sesch nau äß jehüert,

Jebührend dat jefeiert wijert.

Et oss jet loss, bei os opp de Jass.

Jeder hät seine Silvesterspass.

All loofen se opp de Strooß eröm,

On rennen sesch jänseitesch debei bal öm.

Se höpsen on sprengen eröm bie de Flüh,

On scheeßen et Feuerwerk on de Hüh.

De Noopere kunn uss ihrem Verschlaach,

Se prosten sesch zo, obschunn me sesch soss janet maach.

Looßen on Ströme de Schampus loofe,

Öm sesch moe direkt widder et Dieje usszeroofe.

Jeleisch kunn och die uss de Schoppestroß,

Dann oss awwe hei üjescht richdesch jet loss.

Die brängen noch de Oma on de Opa mot.

Die Zwää können et nämlesch noch jenau esu jot.

Die Schmitzens schmeißen de Wontegrill än.

Die uss de Numme zwää bedeenen sesch at drän.

De Schmitz frööscht de Pitte uss de Numme änt:

„Wellst de re Wüjeschtje, udde wellst de känt?“

Do rööft et Liss uss de Numme siwwe:

„Esch kann net mie stohn, schmeiß me änt erüwwe!“

Och die Müllesch uss de Numme drei,

Sein, wenn jet ze feiere jet, ömme debei.

Uss Numme vejer kunn  zwä Froleut de Trepp eraaf,

Die sein at paar Mönt weide on rofen „Alaaf!“

Uss Numme fönef, de Mattes on et Kätt,

Die fonnen heut Naacht och net mie et Bett.

On de Numme sechs wännen jonge Leut,

Die vetreiwen sesch mot janz jet Annerem de Zeit,

On mengen sesch on dat Stroßejedöns net eronn.

Die hänn noch jenooch mot sesch sällewe ze dohn.

Die zwinn Jongjeselle uss Numme aacht,

Hänn noch on känem Jahr motjemaacht.

Die on Numme neun hänn at jehüresch jeschluckt,

On net de janze Obend nur Fernsehn jekuckt.

Bei denne uss Numme zehn  fällt et janet mie opp,

Die sein üwwer et janze Jahr esu jot dropp.

Obschunn se on de Jass sesch soss sponnefeind,

Sein se än Silvester all friedlich vereint.

Se rennen on sprengen on danzen om Krääß.

Me wünscht sesch „Prost Neujahr!“, weil me soss neust mie wääß.

Et jet jenoch Schampus, Wein on och Bier,

Hääm well noch käne, obschunn at bal vier.

De Polizei kütt noch langs, wünscht allen sujahr,

„Ein freundliches Prosit zum Neuen Jahr!“

Esch soohn nur, dem schleeßen esch mesch än,

Weil esch zu der Zeit och net mie vill motkrischt hänn.

Vezeiht mir, leef Leutschje, esch mooß ösch jestohn,

Esch hän mesch hei öm e janz Jahr vedohn.

Esu woer et nämlesch om letzte Jahr.

Dat oss on düssem Jahr janet mie wahr.

Denn durch dat Feiere von de Silvestenaacht,

Hät Corona os en janz decke Stresch jemaacht.

Doch de Fröd wöllen mir os net holle loße,

Mir feieren dehäm, on john net opp de Stroße.

Wenn sesch do jeder drän hält, wiejed dat och net schlömme,

Dann feieren mir Silveste et näßt Jahr bie ömme.

Esch wünschen ösch allen, janz härzlesch jemänt:

Alles Jode on vill Jelöck“!

für

die Zwä on die Null on die Zwä on die Änt

2  0  2  1

Bie soot do at ömme meine ahle Ohm Hein?

„Silveste könnt röhesch vill öfte sein!!“

(Rudolf Reinhardt)

Frohe Weihnacht wünschen die Heimatfreunde Weibern

2019 war die Welt in Weibern noch in Ordnung. Bleibt gesund.

Das Christkind

Wer gleitet vom Himmel herab in der heiligen Nacht geschwind?

Na wer wohl: Natürlich das liebe Christkind!

Ganz sanft, leise und mit viel Bedacht,

beschenkt es alle menschen in dieser Nacht.

So blinzelt es in jedes Fensterlein,

direkt in ihre Herzen hinein.

Berührt liebevoll ihre Seelen,

auf dass es ihnen in ihrem Leben niemals soll an etwas fehlen.

Dann schwebt es weiter über die ganze Erde,

in der Hoffnung, dass der Mensch mal klüger und besser werde.

Lässt uns leuchten in voller Güte ganz hell und fern

seinen aller, allerschönsten Stern.

Als Zeichen seiner Liebe, Hoffnung und Zuversicht,

entfacht er für jedes seiner Schäfchen ein eigenes, leuchtendes Licht.

Von Astrid Harrer aus Trier

Heimatgeschichten Nr. 4 erschienen (Dienstag, 22.12.2020)

Hallo Heimatfreunde aus Weibern und Umgebung. Am 15. Dezember jährte sich zum 150 mal die Fahrt des Ballons “La Ville de Paris” von 1870. Dieser Ballon landete unfreiwillig an diesem Tage zwischen Weibern und Kempenich. Auf 60 Seiten haben wir in den Heimatgeschichten Nr. 4 dieser Fahrt gedacht. Zum Preis von 3,50 Euro ist dieses Heftchen zu erwerben. Neben den bekannten Verkaufsstellen in Weibern bei Getränke Hück, Hofladen Wilms und Bäckerei See, kommt noch eine Verkaufsstelle in Kempenich bei Bäckerei Mannebach hinzu. Bleibt Corona frei. Selbstverständlich liefern wir auch nach Hause. Anruf 026553169 oder heimatfreunde-weibern@t-online.de.

1 2