Neujahrsgrüße

Silvester bei os opp de Jass

Me staunt äm Jahresend do drüwwe,

Bie flott jät doch die Zeit erüwwe.

At widde oss et Jahr vejange,

Me mänt, et hät üjescht änjefange.

Kaum datt mir dat Ahle veabschied hänn,

Dann kuckt os at dat Neue än.

On, bie et sesch nau äß jehüert,

Jebührend dat jefeiert wijert.

Et oss jet loss, bei os opp de Jass.

Jeder hät seine Silvesterspass.

All loofen se opp de Strooß eröm,

On rennen sesch jänseitesch debei bal öm.

Se höpsen on sprengen eröm bie de Flüh,

On scheeßen et Feuerwerk on de Hüh.

De Noopere kunn uss ihrem Verschlaach,

Se prosten sesch zo, obschunn me sesch soss janet maach.

Looßen on Ströme de Schampus loofe,

Öm sesch moe direkt widder et Dieje usszeroofe.

Jeleisch kunn och die uss de Schoppestroß,

Dann oss awwe hei üjescht richdesch jet loss.

Die brängen noch de Oma on de Opa mot.

Die Zwää können et nämlesch noch jenau esu jot.

Die Schmitzens schmeißen de Wontegrill än.

Die uss de Numme zwää bedeenen sesch at drän.

De Schmitz frööscht de Pitte uss de Numme änt:

„Wellst de re Wüjeschtje, udde wellst de känt?“

Do rööft et Liss uss de Numme siwwe:

„Esch kann net mie stohn, schmeiß me änt erüwwe!“

Och die Müllesch uss de Numme drei,

Sein, wenn jet ze feiere jet, ömme debei.

Uss Numme vejer kunn  zwä Froleut de Trepp eraaf,

Die sein at paar Mönt weide on rofen „Alaaf!“

Uss Numme fönef, de Mattes on et Kätt,

Die fonnen heut Naacht och net mie et Bett.

On de Numme sechs wännen jonge Leut,

Die vetreiwen sesch mot janz jet Annerem de Zeit,

On mengen sesch on dat Stroßejedöns net eronn.

Die hänn noch jenooch mot sesch sällewe ze dohn.

Die zwinn Jongjeselle uss Numme aacht,

Hänn noch on känem Jahr motjemaacht.

Die on Numme neun hänn at jehüresch jeschluckt,

On net de janze Obend nur Fernsehn jekuckt.

Bei denne uss Numme zehn  fällt et janet mie opp,

Die sein üwwer et janze Jahr esu jot dropp.

Obschunn se on de Jass sesch soss sponnefeind,

Sein se än Silvester all friedlich vereint.

Se rennen on sprengen on danzen om Krääß.

Me wünscht sesch „Prost Neujahr!“, weil me soss neust mie wääß.

Et jet jenoch Schampus, Wein on och Bier,

Hääm well noch käne, obschunn at bal vier.

De Polizei kütt noch langs, wünscht allen sujahr,

„Ein freundliches Prosit zum Neuen Jahr!“

Esch soohn nur, dem schleeßen esch mesch än,

Weil esch zu der Zeit och net mie vill motkrischt hänn.

Vezeiht mir, leef Leutschje, esch mooß ösch jestohn,

Esch hän mesch hei öm e janz Jahr vedohn.

Esu woer et nämlesch om letzte Jahr.

Dat oss on düssem Jahr janet mie wahr.

Denn durch dat Feiere von de Silvestenaacht,

Hät Corona os en janz decke Stresch jemaacht.

Doch de Fröd wöllen mir os net holle loße,

Mir feieren dehäm, on john net opp de Stroße.

Wenn sesch do jeder drän hält, wiejed dat och net schlömme,

Dann feieren mir Silveste et näßt Jahr bie ömme.

Esch wünschen ösch allen, janz härzlesch jemänt:

Alles Jode on vill Jelöck“!

für

die Zwä on die Null on die Zwä on die Änt

2  0  2  1

Bie soot do at ömme meine ahle Ohm Hein?

„Silveste könnt röhesch vill öfte sein!!“

(Rudolf Reinhardt)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.