T (6)

tespedieren – diskutieren

Met dir tespedieren ech net. – Mit dir diskutiere ich nicht.

tottelt – stottert

Der tottelt awwer schwär. – Der stottert aber schwer.

tredde – treten

Denn most de on de Hennere tredde. – Den must du in den Hintern treten.

de Treps – der Tropfen

En Treps Öllech oss jenoch. – Ein Tropfen Öl ist genug.

treuje – trocknen

De Wösch hängst de äm Beste zom treuje eraus.  – Die Wäsche hängst du am Besten zum trochnen raus.

treusch – trockene

Hei oss awwe treusch Loft.  – Hier ist aber trockene Luft.